Ngày 8/6/2016 vừa qua, tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nghiên cứu sinh Thái Thị Ngọc Lam, sinh năm 1986, là CBGD Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Vinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ sinh học. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ xít xanh Nezara viridula (Linnaeus) ở vùng đồng bằng Nghệ An

Người hướng dẫn khoa học:          

1. PGS. TS. Trần Ngọc Lân

2. PGS.TS. Trương Xuân Lam

Chuyên ngành: Côn trùng học

Mã số: 62 42 01 06

Cơ sở đào tạo: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

            1. GS.TSKH. Vũ Quang Côn - Hội Côn trùng học Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng)

            2. GS. TS. Nguyễn Viết Tùng- Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phản biện 1)

            3. PGS.TS. Bùi Minh Hồng - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Phản biện 2)

            4. PGS.TS. Khuất Đăng Long - Viện Sinh thái và TNSV (Phản biện 3)

            5. TS. Nguyễn Thị Phương Liên - Viện Sinh thái và TNSV (Thư ký hội đồng)

            6. GS.TS. Phạm Văn Lầm - Viện Bảo vệ thực vật (Ủy viên Hội đồng)

            7. PGS. TS. Mai Phú Quý - Hội Côn trùng học Việt Nam (Ủy viên Hội đồng).

Hội đồng chấm luận án đã tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả 7/7 phiếu tán thành, trong đó 6/7 phiếu xếp luận án loại xuất sắc và công nhận cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Thái Thị Ngọc Lam.

Những đóng góp mới về khoa học và thực tiễn của luận án:

- Lần đầu tiên đưa ra dẫn liệu về tính đa hình của bọ xít xanh, đã ghi nhận ở đồng bằng Nghệ An có 10 kiểu hình gồm G, O, F, GY, GO, R, B, C, OR và Y, trong đó G và O là hai kiểu hình phổ biến nhất. Cung cấp số liệu làm sáng tỏ thêm rằng N. smaragdula, N. torquata không phải là hai loài thuộc giống Nezara, mà chúng là các kiểu hình khác nhau của một loài N. viridula, trong đó kiểu hình G (được mô tả như là N. viridula f. smaragdula), kiểu hình O (được mô tả như là N. viridula f. torquata) ở Việt Nam.

- Bổ sung các dẫn liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ xít xanh N. viridula ở Việt Nam.

- Lần đầu tiên cung cấp các dẫn liệu bước đầu về biểu hiện trú đông như sự chuyển màu, sự thay đổi bên trong cơ quan sinh dục...và sự luân chuyển theo mùa của bọ xít xanh ở Việt Nam.

Các công trình công bố có liên quan đến luận án: Gồm 7 công trình, trong đó 01 bài báo KH đăng ở tạp chí Biological Forum An International Journal, 01 bài trong tạp chí Khoa học trường Đại học Vinh, 05 bài được đăng trong Báo cáo khoa học Hội nghị côn trùng học quốc gia và Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh Thái Thị Ngọc Lam có nhiều tính mới về đặc điểm của loài bọ xít xanh ở Việt Nam. Cung cấp thêm các dẫn liệu khoa học có hệ thống về sinh học, sinh thái học và đặc biệt là hiện tượng trú đông của bọ xít xanh trong điều kiện vùng đồng bằng Nghệ An để góp phần trong công tác dự tính, dự báo và kiểm soát bọ xít xanh trên đồng ruộng.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng Bảo vệ Luận án

NCS chụp ảnh cùng thầy giáo hướng dẫn

Lãnh đạo khoa NLN chúc mừng NCS

Đồng nghiệp chúc mừng NCS


            Người thân và Bạn bè chúc mừng NCS

 Bài đưa tin: Trần Ngọc Toàn