Ngày 29 tháng 11 năm 2016 vừa qua, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1985, Giảng viên Bộ môn: Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Lâm Ngư.

Với luận án: Nghiên cứu đặc điểm gây bệnh của nấm Isaria javanica (Friederichs & Bally) Samson & Hywel-Jones ký sinh sâu khoang ở Nghệ An;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật.

Mã số: 62.62.01.12

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Viết Tùng và PGS.TS. Trần Ngọc Lân

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: GS. TS. Nguyễn Văn Đĩnh (Chủ tịch Hội đồng), GS. TS. Phạm Văn Lầm (Phản biện 1), GS. TS. Nguyễn Văn Tuất (Phản biện 2), PGS.TS Đặng Thị Dung ((Phản biện 3), PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang (Thư ký), PGS.TS. Mai Phú Quý (Ủy viên) và PGS.TS. Trần Đình Chiến (Ủy viên).

Hội đồng chấm luận án đã tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả 7/7 phiếu tán thành công nhận cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy.

- Những nội dung chính của luận án:

1.      Nghiên cứu thành phần loài nấm thuộc chi Isaria và vật chủ của chúng thu thập ở Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An;

2.      Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài nấm Isaria javanica thu thập ở Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An;

3.      Tuyển chọn các mẫu phân lập của loài nấm Isaria javanica triển vọng để phòng trừ sâu khoang;

4.      Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng gây bệnh của nấm Isaria javanica VN1487 trên sâu khoang ở phòng thí nghiệm;

5.      Đánh giá khả năng gây bệnh của nấm Isaria javanica VN1487 trên sâu khoang ở ô lưới ngoài đồng ruộng.

- Những đóng góp mới của luận án:

1.      Bổ sung dẫn liệu về thành phần loài nấm thuộc chi Isaria gồm 10 loài và vật chủ của chúng; các đặc điểm sinh vật học của loài Isaria javanica thu thập tại Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An.

2.      Mô tả đặc điểm về chu kỳ phát triển bên ngoài của nấm Isaria javanica trên sâu khoang, gồm 5 giai đoạn và có những triệu chứng đặc trưng cho loài.

3.      Tuyển chọn được 4/18 mẫu phân lập của loài nấm Isaria javanica có triển vọng trong phòng trừ sâu khoang gồm VN1472, VN1487, VN1801 và VN1802.

Kết quả luận án được đăng trong 5 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và Hội nghị quốc gia

Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng Bảo vệ luân án


NCS chụp ảnh cùng thầy giáo hướng dẫn


Đồng nghiệp đến chúc mừng NCS

Người thân chúc mừng NCS

Bài đưa tin: Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Thúy