1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của nano bạc đến sinh trưởng, phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh và năng suất của cây cà chua trong vụ Đông Xuân 2014-2015 tại Nghệ An

Mã số: T2015-33

Chủ nhiệm: Thạc sỹ Nguyễn Văn Hoàn

Email: hoannln@gmail.com

Đơn vị công tác hiện nay:  Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Lâm Ngư

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Vinh

Cơ quan tài trợ kinh phí: Trường Đại học Vinh

Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015

2. Mục tiêu:

Xác định được nồng độ và thời điểm xử lý nano bạc nhằm hạn chế mức độ nhiễm sâu bệnh và tăng năng suất của cây cà chua trong vụ Đông Xuân 2014- 2015 tại Nghệ An.

3. Tính mới và sáng tạo:

Hiện nay do đời sống ngày càng nâng cao người dân có nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông nghiệp an toàn ngày càng tăng lên, trong đó có quả cà chua . Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay sản xuất cà chua đang gặp phải nhiều vấn đề về chất lượng an toàn sản phẩm do cà chua là loại cây trồng có nhiều loại dịch hại nguy hiểm gây hại thường xuyên nên người dân phải dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ. Đây là nguyên nhân chính làm cà chua chất lượng cà chua không đảm bảo. Việc sử dụng nano bạc trong sản xuất cà chua để phòng trừ sâu bệnh hại và tăng năng suất cà chua là một hướng đi mới, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và tăng sản lượng cà chua, từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.

4. Kết quả nghiên cứu:

            Nghiên cứu đề tài thu được một số kết quả sau:

1. Nano bạc có ảnh hưởng đến thời gian các giai đoạn sinh trưởng; sự sinh trưởng của giống cà chua NH2764. Ở mức nồng độ 4ppm giống cà chua NH2764 có tổng thời gian sinh trưởng dài nhất (132 ngày), số lá trên thân chính và đường kính gốc lớn nhất (lần lượt là 32,3 lá và 13,41 mm). Thời điểm xử lý nano bạc thích hợp nhất vào giai đoạn cây con và thời kỳ ra hoa, có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng phát triển của cây cà chua.

2. Phun nano bạc cho tỷ lệ sâu bệnh hại thấp hơn so với đối chứng. Khi tăng nồng độ chế phẩm nano bạc lên càng cao thì khả năng phòng trừ sâu bệnh hại càng tăng lên. Hiệu lực phòng trừ sâu bệnh cao nhất ở nồng độ 10ppm. Xử lý nano bạc gần với thời điểm sâu bệnh phát triển có hiệu quả cao hơn so với các thời điểm sớm hoặc muộn hơn.

3. Ở mức nồng độ 4 và 6ppm giống cà chua NH2764 có ưu thế về các yếu tố cấu thành năng suất như tỷ lệ đậu quả, khối lượng quả và khối lượng quả/cây và đạt năng suất cao nhất (tương ứng với 57,82 và 61,47 tấn/ha), cao hơn 26,5 và 34,5% so với đối chứng. Thời điểm phun vào giai đoạn cây con có hiệu quả nhất, làm tăng chỉ số các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cũng đạt cao nhất (45,67 tấn/ha) so với các thời điểm xử lý khác.

5. Sản phẩm:

- Sản phẩm khoa học:

Tên bài báo: Ảnh hưởng của nano bạc đến sinh trưởng phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh và năng suất cà chua tại Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Vinh (đã có giấy nhận đăng).

- Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 2 sinh viên khóa 52 ngành Nông học bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

- Hướng dẫn cho người dân việc sử dụng nano bạc trong sản xuất cà chua để phòng trừ sâu bệnh hại và tăng năng suất cà chua là một hướng đi mới, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và tăng sản lượng cà chua, từ đó tăng hiệu quả kinh tế cho người dân. Thông tin cho người dân trên địa bàn về tác dụng của nano bạc có thể sử dụng như một loại thuốc bảo vệ thực vật và kích thích sinh trưởng cho cây cà chua.

- Trao đổi khoa học với các viện nghiên cứu, trường đại học, hội thảo khoa học.