Đảng bộ bộ phận

NGUYEN Thi Thanh
Nguyen Dinh Vinh
Nguyen Cong Thanh
Nguyen Van Hoan
Cao Thi Thu Dung