Đảng bộ bộ phận

NGUYEN Thi Thanh
Nguyễn Đình Vinh
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Văn Hoàn
Cao Thị Thu Dung