Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Thị Thanh
Nguyen Dinh Vinh
Nguyen Công Thanh
Nguyen Van Hoan
Cao Thi Thu Dung