Bộ môn Nuôi trồng thủy sản ngọt

NGUYEN Thi Thanh
Le Minh Hai
Nguyen Thi Hong Tham
Nguyen Dinh Vinh
Hoang Thi Mai
Trinh Thi Binh
Pham Anh Duc