Bộ môn Nuôi trồng thủy sản mặn và PTNT

Trần Anh Tuấn
Phạm Mỹ Dung
Trương Thị Thành Vinh
Nguyễn Công Thành
Trần Hậu Thìn
Trần Xuân Minh
Thái Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thức Tuấn
Nguyễn Thị Tiếng
Trần Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Hương Giang
Phan Thị Ngọc Bé
BUI Hong Quang