Bộ môn Nuôi trồng thủy sản mặn và PTNT

Tran Anh Tuan
Pham My Dung
Truong Thi Thanh Vinh
Nguyen Cong Thanh
Tran Hau Thin
Tran Xuan Minh
Thai Thi Phuong Thao
Nguyễn Thị Thanh
Nguyen Thuc Tuan
Nguyen Thi Tieng
Tran Thi Kim Anh
Nguyen Thi Huong Giang
Phan Thi Ngoc Be
Bui Hong Quang