Bộ môn Khoa học cây trồng

Trương Xuân Sinh
Trần Ngọc Toàn
Nguyễn Tài Toàn
Cao Thị Thu Dung
Phan Thị Thu Hiền
Nguyễn Thi Bích Thủy
Nguyễn Thị Thanh Mai
Đinh Bạt Dũng
Hà Thị Thanh Hải