Bộ môn Bảo vệ thực vật

Nguyễn Hữu Hiền
NGUYEN Thi Thanh
Nguyễn Văn Hoàn
Thái Thị Ngọc Lam
Hồ Thị Nhung
Nguyễn Thị Thủy
Ngô Thị Mai Vi
Phan Thị Trà Giang
Nguyễn Hữu Hà
Hoàng Thị Hằng