Bộ môn Bảo vệ thực vật

Nguyen Huu Hien
Nguyễn Thị Thanh
Nguyen Van Hoan
Thai Thi Ngoc Lam
Ho Thi Nhung
Nguyen Thi Thuy
Ngo Thi Mai Vi
Phan Thi Tra Giang
Nguyen Huu Ha
Hoang Thi Hang